SYUNIK

LIST OF THE POPULATED PLACES

Gorayk Arit Tsghuk Sarnakunk Spandarian Angeghakot Geghvardot Shaghat Balak Mutsk Shaki Brnakot Ashotavan Hatsavan Salvard Tasik Tanahat Arevis Uyts Tolors Akhlatyan Bnunis Torunik Soflu Tsghuni Aghitu Noravan Vaghatin Vorotan Shamb Ltsen Darbas Getatagh Lor Shenatagh Ishkhanasar Harzhis Azatashen Hartashen Khndzoresk Khndzoresk Nerkin Karashen Tegh Aravus Kornidzor Brun Verishen Vaghatur Khoznavar Khnatsakh Karahunj Khot Shinuhayr Halidzor Tatev Tandzatap Svarants Kashuni Aghvani Tandzaver Khotanan Verin Tavros Khotanan Nerkin Arajadzor Dzorastan Gharatgha Okhtar Antarashat Shrvenants Norashenik Achanan Vorotan Bardzravan Katar Shurnukh Dzorak Vanand Arajadzor Nor Davit Bek Kaghnut Artsvanik Chapni Sevakar Yegheg Bargushat Vardavank Khor Dzor Syunik Sznak Agarak Yeghvard Uzhanis Khdrants Ditsmayri Barabatum Nor Gomaran Geghanush Chakaten Shikahogh Srashen Hand Nerkin Tsav Shishkert Achkhlu Giratagh Nerkin Vahanavank Monastery Giratagh Verin Davit Bek Kavchut Baharlu Geghavank Geghi Kahurt Kirs Vocheti Getashen Kard Bakavank Ajabaj Dzagedzor Nrnadzor Shvanidzor Alvank Vank Kaler Tkhkut Aygedzor Vardanidzor Lehvaz Vahravar Gudemnis Kuris Karchevan Lernadzor Pukhrut Katnarat Kajarants Tashtun Lichk